Vida Parroquial

2__ La Primera Comunió

La Catequési

La Catequesi de Primera Comunió té una durada de dos anys i els infants la poden començar a partir del tercer curs de primària.

Treballem amb el catecisme “Jesús és el Senyor” i un quadern d’exercicis per a cadascun dels cursos. És el material que es fa servir a totes les parròquies del nostre Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Durant el primer any s’expliquen els continguts per fer conèixer Déu i Jesús als nens i nenes, tot compartint els valors més importants per als cristians: l’amor a Déu i als altres, ajudar, compartir, l’amistat, el perdó, la celebració de l’Eucaristia i el Nadal i la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús, com els fets més importants de la nostra fe.

Durant el segon any, s’aprofundeix en els Sagraments, especialment l’Eucaristia, el Baptisme i la Reconciliació, qui som i qui és l’Església, l’Esperit Sant, els Manaments. Al mateix temps aprenem algunes pregàries, com el Parenostre i el Credo, però també el sentit de la pregària com a relació íntima amb Déu en els moments d’alegria o tristesa, per donar-li gràcies o per demanar la seva ajuda en els moments de necessitat.

Donada l’edat dels nens i nenes, per assolir aquests objectius ens servim de mediacions pedagògiques com les cançons, les manualitats, els contes, els vídeos i diversitat de jocs.

Les Catequistes

Les catequistes són persones vinculades a la Parròquia que donen al seu temps per ajudar a la formació cristiana dels infants. Actualment comptem amb vuit catequistes i dues col·laboradores que tenen cura del control de la porta per a les entrades i sortides dels nens. El nombre de catequistes varia en funció de la quantitat de nens i nenes que assisteixen a la Catequesi, per aquest motiu sempre necessitem la incorporació de nous membres que vulguin dedicar-se a aquesta tasca. Per tant si algú està interessat a col·laborar es pot dirigir a la Parròquia.

La formació dels catequistes s’actualitza amb reunions mensuals amb el Mossèn, conferències al mes de gener a Sant Feliu, conjuntament amb la resta de Parròquies que formen el nostre Arxiprestat, i els cursos d’estiu a la Setmana Catequètica que es fan al Seminari Conciliar de Barcelona durant el mes de juliol.

La Família

La família és una part molt important de la formació catequètica dels nens, ja que serà la vivència de la fe amb els de casa el que farà que esdevinguin bons cristians. Preocupar-se pels temes que es treballen a la catequesi, pregar amb els nens, assistir a la missa familiar junts, etc., seran motius per compartir i aprendre..

L’entorn familiar té molta importància a l’hora de la celebració de la Primera Comunió, ja que s’ha de saber donar el valor principal a l’Eucaristia, sempre deixant en segon terme els vestits, que haurien de ser discrets, els regals, la festa, etc.

També és necessari continuar la formació d’aquests infants com a cristians, especialment d’aquells que no van a escoles cristianes, tant a casa com a la Parròquia amb els cursos de postcomunió.

La Missa Familiar

La Missa Familiar es celebra tots el dissabtes entre el mesos d’octubre i maig, a les 19 hores a la Parròquia, i està especialment dirigida als nens i nenes i a les seves famílies. L’homilia, els cants, les pregàries, tot es fa amb un to senzill perquè sigui entenedor per als mes joves.

La celebració està animada per un grups de pares i mares que amb els seus cants fan que la missa sigui molt dinàmica i alegre. És molt important l’assistència dels nens a aquestes celebracions ja que van aprenent tant les paraules com les actituds que han de tenir dins de l’Església.