Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


L’Organitzaciò Parroquial

El titular i administrador de la Parròquia de Santa Maria Magdalena és el seu rector, actualment Mn. Xavier Armengol. Això no obstant, el rector de la Parròquia, per impulsar l’acció pastoral i la vida de la comunitat parroquial, constitueix el Consell Pastoral Parroquial.

El Consell Pastoral Parroquial està format pel rector amb laics en representació de tota la Parròquia i els seus grups. És un òrgan consultiu que, per bé que moltes vegades sigui decisori, no és en absolut vinculant ni executiu. Es reuneix mensualment per analitzar els temes de la vida parroquial, per fomentar la participació de tots els creients i tirar endavant el projecte pastoral. Periòdicament convoca l’assemblea parroquial (cada un o dos anys) per conèixer el parer de tots els cristians i d’aportar noves iniciatives.

A banda del Consell Pastoral Parroquial, el rector i la comunitat, per executar les decisions preses pel Consell Pastoral Parroquial, disposa d’un grup motor i de diferents comissions de treball:

El grup motor és la Coordinadora de Pastoral. Es tracta d’un grup reduït de tres persones que posen en marxa, executen, acompanyen i impulsen les decisions aprovades pel Consell, el projecte pastoral de la Parròquia i el seguiment de la tasca de les diferents Comissions de treball.

Pel que fa a les diferents Comissions de treball, cal destacar les següents:

La Comissió de Secretaria i Despatx Parroquial: que s’ocupa de l’atenció a la Comunitat parroquial, la gestió dels expedients sagramentals, de la gestió administrativa del cementiri, de l’arxiu i la canalització de la correspondència i la documentació emesa i rebuda.

La Comissió d’Economia i Obres: que s’ocupa de la comptabilitat, del pressupost anual, de l’execució del mateix, del tancament dels exercicis i de les necessitats de rehabilitació, millores i arranjament de les diferents infraestructures parroquials.

La Comissió de manteniment i sagristia: que s’ocupa de l’adequació del temple i el complex parroquial en la neteja setmanal i, alhora, per a la preparació del temple i les celebracions dominicals i extraordinàries, a través de tots els elements adients per a la litúrgia i el culte.

Rector, Consell Parroquial i coordinadora de pastoral, atenen i donen suport directament i, a través de l’acció de tots els grups i feligresos, a la transversalitat de l’acció sagramental/pastoral, social i cultura, tant de portes endins com de portes enfora.

La vida de la parròquia la configuren la vida de fe i la vida sagramental dels feligresos i la comunitat, però també tota l’acció endins i enfora que s’emmarca en tres eixos transversals que es mouen en paral·lel i s’interelacionen entre ells: