Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


Cementeri Parroquial

  • Administració: Tel. 93.371.01.38
  • Adreça del cementiri: Andreu Amat, s/n
  • Obertura del cementiri: Dissabtes i diumenges de 10h a 17h.
  • Els dies de Tots Sants i de Difunts, de 10h a 18h, des de la setmana anterior a la posterior

D’acord amb el reglament del Cementiri Parroquial, aprovat pel Consell Pastoral Parroquial el 2007 –que podeu consultar a continuaciò- per a qualsevol gestió, tràmit o consulta, adreceu-vos al despatx parroquial.


Reglament del Cementeri

Disposdicions transitòries

1) Els drets existents en l’actualitat sobre sepultures i nínxols es respectaran plenament, però queden subjectes al que disposa aquest Reglament en tot allò que no contradigui les anteriors normes que ara es deroguen, que estan reproduïdes en els antics Títols de propietat.

2) Els drets existents en l’actualitat sobre la zona reservada del cementiri per a les famílies que varen fer la donació dels terrenys de l’actual cementiri a la Parròquia es respectaran plenament, per bé que queden subjectes al que disposa el present Reglament. Si la titularitat tornés a la Parròquia per rescissió o renúncia del/s titular/s, el seu règim de cessió serà el que preveu aquest Reglament.