Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


Cementeri Parroquial

  • Administració: Tel. 93.371.01.38
  • Adreça del cementiri: Andreu Amat, s/n
  • Obertura del cementiri: Dissabtes i diumenges de 10h a 17h.
  • Els dies de Tots Sants i de Difunts, de 10h a 18h, des de la setmana anterior a la posterior

D’acord amb el reglament del Cementiri Parroquial, aprovat pel Consell Pastoral Parroquial el 2007 –que podeu consultar a continuaciò- per a qualsevol gestió, tràmit o consulta, adreceu-vos al despatx parroquial.


Reglament del Cementeri

De la Rescissió de la cessió d'us sobre les sepultures

1) La manca de pagament de la quota anual durant cinc anys consecutius implicarà la rescissió automàtica i sense previ avís.

2) La utilització inadequada de la sepultura o nínxol o l’incompliment greu del que preveu aquest Reglament serà motiu de rescissió de la cessió.

3) Transcorreguts cinc anys des de la mort del titular d’una sepultura o nínxol sense que cap persona en reclami els drets, la Parròquia rescindirà automàticament la cessió.

4) El titular de la cessió està obligat a notificar a la Parròquia els canvis de domicili que es puguin produir.

5) Si per manca de localització d’un titular de sepultura o nínxol no es pogués comunicar l’incompliment d’aquest Reglament, per impagament, ús inadequat o desconeixement dels hereus de la sepultura, es procediria automàticament a la rescissió de la cessió.