Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


Cementeri Parroquial

  • Administració: Tel. 93.371.01.38
  • Adreça del cementiri: Andreu Amat, s/n
  • Obertura del cementiri: Dissabtes i diumenges de 10h a 17h.
  • Els dies de Tots Sants i de Difunts, de 10h a 18h, des de la setmana anterior a la posterior

D’acord amb el reglament del Cementiri Parroquial, aprovat pel Consell Pastoral Parroquial el 2007 –que podeu consultar a continuaciò- per a qualsevol gestió, tràmit o consulta, adreceu-vos al despatx parroquial.


Reglament del Cementeri

De la Conservació y manteniment general del cementeri i de cada sepulture

1) La conservació i el manteniment general del cementiri correspon a la Parròquia.

2) Els titulars de les sepultures, per contribuir a la conservació i el manteniment general del cementiri, estan obligats a satisfer una quota anual.

3) La quota anual serà fixada pel rector de la Parròquia o qui ell designi, en funció de les despeses generals que exigeixi el cementiri en cada moment.

4) La conservació i manteniment de les sepultures correspon a cadascun dels titulars.

5) Els titulars de les sepultures o nínxols no poden realitzar cap obra de reforma o manteniment de les mateixes sense l’autorització i el vist-i-plau del rector de la Parròquia o qui ell designi.

6) Quan la Parròquia detecti el mal estat de conservació o alguna anomalia en les sepultures o nínxols, procedirà a notificar-ho al titular per tal que aquest, en el termini que es convingui, procedeixi a l’arranjament oportú o, si es prefereix i així s’indica, la Parròquia ho faci arranjar i se’n repercuteixi el cost convingut en la quota anual.